2.500

TỶ

Doanh số 2020

22

NĂM

Phát triển

30.000+

HỢP ĐỒNG

Đã triển khai

500kV

TỔNG THẦU

Dự án điện

80%

KHÁCH HÀNG

Là các công ty điện lực

1.000+

DỰ ÁN

Đã hoàn thành

Dự án tiêu biểu

Đối tác