Trạm 110kV Thép Hòa Phát

Trạm 110kV Thép Hòa Phát

Ngày 15/11/2021 Tập đoàn TOJI group đã đóng điện thành công trạm 110kV Thép Hòa Phát – MBA T5