Trạm 110kV Nhà Máy Điện Gió Hướng Tân – Tân Linh

Trạm 110kV Nhà Máy Điện Gió Hướng Tân – Tân Linh

Ngày 3/9/2021, Tập đoàn TOJI đóng điện thành công Ngăn xuất tuyến 110kV lộ 173 tại TBA 220kV Lao Bảo, đường dây và TBA 110kV Hướng Tân- Nhà máy điện Gió Hướng Tân, Ngăn lộ MBA TBA 110kV Tân Linh- Nhà máy điện Gió Tân Linh.
– Thiết kế, cung cấp, xây lắp đường dây và TBA 110kV 2x63MVA với 3,68 km đường dây 110kV & ngăn xuất tuyến 110kV đấu nối tại TBA 220kV Lao Bảo.
– Cung cấp lắp đặt thiết bị nhất thứ, nhị thứ ABB .
– Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ (Thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI Group).
– Cung cấp hệ thống điều khiển máy tính- Kết nối SCADA ABB về Trung Tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0) và Trung Tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung (A3).