Trạm biến áp 3x2000KVA và hệ thống điện động lực, chiếu sáng cho nhà máy Đóng tàu Hạ Long

Trạm biến áp 3x2000KVA và hệ thống điện động lực, chiếu sáng cho nhà máy Đóng tàu Hạ Long

 

 Công việc: Cung cấp trạm biến áp 3x2000KVA và hệ thống điện động lực, chiếu sáng thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực đóng tàu 70.000 DWT cho nhà máy Đóng tàu Hạ Long.
 Thời gian: 12/2006
 Khách hàng: Nhà máy Đóng tàu Hạ Long