Trạm 110kV Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

Trạm 110kV Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

 

 Công việc: Cung cấp thiết bị trạm 110kV dự án Nâng cao công suất Nhà
máy Thủy điện Đa Nhim.
 Thời gian: 10/2003
 Khách hàng: Công ty Thủy điện Đa Nhim