Thủy điện Đại Ninh

Thủy điện Đại Ninh

 

 Công việc: Thay mới 9 bộ CT, 9 bộ PT cấp chính xác 0.2 của hệ thống đo đếm chính.
 Thời gian: 12/2015
 Khách hàng: Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1- Công ty Thủy điện Đại Ninh