Hệ thống cấp điện cho nhà máy đóng tàu Cam Ranh

Hệ thống cấp điện cho nhà máy đóng tàu Cam Ranh

 Công việc: Xây lắp hệ thống cấp điện thuộc dự án Xây dựng nhà máy đóng tàu Cam Ranh giai đoạn 1.
 Thời gian: 08/2007
 Khách hàng: BQL Dự án Nhà máy đóng tàu Cam Ranh – Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nha Trang