Cung cấp thiết bị điện lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Đức Thắng

Cung cấp thiết bị điện lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Đức Thắng

 Công việc: Gói thầu số 5: Cung cấp thiết bị điện – Dự án: Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Đức Thắng.
 Thời gian: 09/2015
 Khách hàng: Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc