Cung cấp hàng hóa lắp đặt MBA T2-TBA 110kV KCN Khánh Phú

Cung cấp hàng hóa lắp đặt MBA T2-TBA 110kV KCN Khánh Phú

 Công việc: Hợp đồng cung cấp hàng hóa số 246/PCNB-HĐHH – Dự án: Lắp đặt MBA T2-TBA 110kV KCN Khánh Phú.
 Thời gian: 07/2015
 Khách hàng: Công ty TNHH MTV Điện Lực Ninh Bình