Chống quá tải các TBA Cư M’Gar, TBA 110kV An khê và TBA 110kV Chư Sê

Chống quá tải các TBA Cư M’Gar, TBA 110kV An khê và TBA 110kV Chư Sê

 

 

 Công việc: Hợp đồng số CPC-DEP- TOJI-CMAKCS- G03 – Công trình: Chống quá tải các TBA Cư M’Gar, chống quá tải TBA 110kV An khê và chống quá tải TBA 110kV Chư Sê.
 Thời gian: 01/2016
 Khách hàng: Tổng Công ty Điện Lực miền Trung