THẦY TÔI

Toji kết nối

TAGS:
HIỂN THỊ:

THẦY TÔI

28.07.2017

THẦY TÔI

"Thầy Bình" là cách xưng hô của nhiều người trẻ tuổi trong Tập đoàn với đồng nghiệp Phùng Quang Bình. Tôi gặp thầy trong những lần các phòng ban cộng...
28.07.2017