Vận hành đường dây 110kV Tam Điệp

Tam Điệp

TAGS:
HIỂN THỊ:

Vận hành đường dây 110kV Tam Điệp

Đường dây 110kV Tam Điệp đóng điện thành công, đã cấp điện trực tiếp cho các nhà máy trong khu công nghiệp Tam Điệp, cho thành phố Tam Điệp và...
16.06.2017