Trạm 110kV Sapa

Trạm 110kV Sapa

 Công việc: Thi công xây dựng số 02/2017/HĐXL/PCLK-LD Gói thầu 01-TB.SPLC: Cung cấp thiết bị điện, xây lắp TBA và ĐZ 110kV; Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần SCADA và viễn thông – Dự án: ĐZ và TBA 110kV Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
 Thời gian: 03/2017
 Khách hàng: Công ty Điện lực Lào Cai