Lắp đặt máy biến áp T2 – Trạm biến áp 110kV Nho Quan

Dự án

Lắp đặt máy biến áp T2 – Trạm biến áp 110kV Nho Quan

Trạm biến áp

 

 

 Công việc: Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp thuộc Dự án: Lắp đặt MBA T2 – TBA 110kV Nho Quan.
 Thời gian: 09/2016
 Khách hàng: Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình