Điện gió Tây Nguyên

Dự án

Điện gió Tây Nguyên

Nhà máy điện mặt trời - điện gió

 Công việc:  Cung cấp thiết bị giai đoạn 1 cho dự án 110kV Điện gió Tây Nguyên.
 Thời gian:  05/2017
 Khách hàng:  Công ty Cổ phần Giải pháp Tòa nhà Thông minh