Cung cấp tụ bù trung áp của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Dự án

Cung cấp tụ bù trung áp của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Trạm biến áp

 

 Công việc: Hợp đồng số 01-2016/NPC- VX-TOJI – Dự án: Mua sắm tập trung tụ bù trung áp năm 2016 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.
 Thời gian: 04/2016
 Khách hàng: Tổng công ty Điện lực miền Bắc