10 trạm 110kV Hải Phòng

Dự án

10 trạm 110kV Hải Phòng

Nhà máy điện mặt trời - điện gió

 

 Công việc: Cung cấp VTTB trạm, cung cấp VTTB và xây dựng lắp đặt TNHC hệ thống Scada thuộc Dự án: Hoàn thiện sơ đồ 10 TBA 110kV khu vực ngoại thành.
 Thời gian: 11/2016
 Khách hàng: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng