Đầu cáp co rút nguội Silicon 24kV 3M Cold Shink QTII

Product

ITEM

PART NUMBER

CONDUCTOR SIZE (mm2)

1

QTII-4S-32-35

3C x 35

2

QTII-4S-32-50

3C x 50

3

QTII-4S-32-70

3C x 70

4

QTII-4S-32-95

3C x 95

5

QTII-4S-32-120

3Cx 120

6

QTII-4S-32-150

3Cx 150

7

QTII-4S-32-185

3Cx 185

8

QTII-4S-32-240

3Cx 240

9

QTII-4S-32-300

3Cx 300

10

QTII-4S-32-400

3Cx 400

11

QTII-4S-32-500

3Cx 500

Đầu cáp co rút nguội 3pha – 24kV ngoài trời

ITEM

PART NUMBER

CONDUCTOR SIZE (mm2)

1

QTII-6S-32-35

3C x 35

2

QTII-6S-32-50

3C x 50

3

QTII-6S-32-70

3C x 70

4

QTII-6S-32-95

3C x 95

5

QTII-6S-32-120

3Cx 120

6

QTII-6S-32-150

3Cx 150

7

QTII-6S-32-185

3Cx 185

8

QTII-6S-32-240

3Cx 240

9

QTII-6S-32-300

3Cx 300

10

QTII-6S-32-400

3Cx 400

11

QTII-6S-32-500

3Cx 500

ITEM

PART NUMBER

CONDUCTOR SIZE (mm2)

1

QTII-4S-32-35

3C x 35

2

QTII-4S-32-50

3C x 50

3

QTII-4S-32-70

3C x 70

4

QTII-4S-32-95

3C x 95

5

QTII-4S-32-120

3Cx 120

6

QTII-4S-32-150

3Cx 150

7

QTII-4S-32-185

3Cx 185

8

QTII-4S-32-240

3Cx 240

9

QTII-4S-32-300

3Cx 300

10

QTII-4S-32-400

3Cx 400

11

QTII-4S-32-500

3Cx 500

Đầu cáp co rút nguội 3pha – 24kV ngoài trời

ITEM

PART NUMBER

CONDUCTOR SIZE (mm2)

1

QTII-6S-32-35

3C x 35

2

QTII-6S-32-50

3C x 50

3

QTII-6S-32-70

3C x 70

4

QTII-6S-32-95

3C x 95

5

QTII-6S-32-120

3Cx 120

6

QTII-6S-32-150

3Cx 150

7

QTII-6S-32-185

3Cx 185

8

QTII-6S-32-240

3Cx 240

9

QTII-6S-32-300

3Cx 300

10

QTII-6S-32-400

3Cx 400

11

QTII-6S-32-500

3Cx 500

Dự án tiêu biểu
Dự án tiêu biểu
Dự án tiêu biểu
Chứng chỉ nhà phân phối
Dự án tiêu biểu
Hội thảo Đào tạo