Đóng điện thành công trạm 110kV Khai Quang

Đóng điện thành công trạm 110kV Khai Quang

Vào hồi 23h45 ngày 31/12/2020 Tập đoàn Toji đã đóng điện thành Công Trạm 110KV Khai quang dự án được khởi công ngày 22/10/2020 . Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc. Nhà Thầu PC Toji: Lắp mới MBA T2 với công suất 63MVA (110/35/22kV), kèm tủ điều khiển xa (có khả năng vận hành song song cùng MBA T1 hiện hữu).
− Lắp đặt 01 ngăn lộ cho MBA T2 gồm: 01 máy cắt, 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 lưỡi tiếp đất, 01 bộ dao cách ly 3 pha 1 lưỡi tiếp đất, 03 bộ chống sét van 96kV, 01 bộ chống sét van trung tính 72kV và 01 bộ dao cách ly trung tính
− Hoàn thiện sơ đồ ngăn liên lạc gồm: 01 máy cắt, 03 bộ biến dòng điện 01 pha.
• Phía 35kV:
− Lắp đặt 03 bộ chống sét van 35kV.
• Phía 22kV:
− Lắp đặt mới dãy tủ 22kV cho MBA T2, bao gồm: 01 tủ máy cắt tổng, 01 tủ đo lường, 01 tủ liên lạc, 05 tủ máy cắt lộ đi.
• Phần điều khiển bảo vệ, đo lường, SCADA:
− Lắp đặt 01 tích hợp điều khiển, bảo vệ ngăn MBA T2;
− Lắp đặt 01 tủ điều khiển xa kèm theo MBA T2;
− Bổ sung 01 rơle bảo vệ khoảng cách vào tủ điều khiển, bảo vệ ngăn liên lạc;
− Lắp đặt 01 tủ tự động sa thải phụ tải;
− Lắp đặt 01 tủ công tơ đo đếm, bổ sung hệ thống đo đếm các tủ trung thế lắp mới, kết nối với hệ thống có sẵn;
− Lắp đặt 01 tủ đấu dây ngoài trời (MK ngăn MBA);
− Cải tạo tủ đấu dây ngoài trời ngăn 112;
− Lắp đặt bổ sung hệ thống cáp nhị thứ cho các thiết bị mới.
− Lắp đặt bổ sung hệ thống mạng LAN kết nối toàn bộ các thiết bị BCU, rơle bảo vệ để thu thập các tín hiệu SCADA thuộc phạm vi dự án đến gateway hiện có;
− Các tín hiệu SCADA cho MBA T2 ghép nối lại với hệ thống SCADA hiện có và được ghép nối về A1,
• Phần xây dựng:
− Xây dựng mới móng và trụ đỡ các thiết bị: Máy cắt 110kV; dao cách ly 110kV; biến dòng điện 110kV; chống sét van 110kV; chống sét van trung tính 72kV
• Phần PCCC:
− Xây dựng mới hệ thống thoát dầu MBA T2 gồm: Hố thu dầu, đường ống thoát dầu nối vào hệ thống thoát dầu hiện có.
Xin Chúc mừng Chủ đầu tư và CBCNV Toji!